Vnishing Point

"Vanishing Point”

 ink on paper

10.5”x14.5"

2011